Engleză  |   Română
pic

CUM POȚI FI MÂNTUIT


Biblia, care este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, conține planul lui Dumnezeu pentru salvarea sufletului tău. Biblia, în esență, spune următoarele pe această temă::

1. Dumnezeu e sfânt

Sfânt înseamnă perfect in bunătate și neprihănire, fără nici un pic de rău, sacru, vrednic de închinare și adorare. Sfânt este cuvântul principal care descrie caracterul lui Dumnezeu.

 • "Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă, și făcător de minuni?" (Ex 15:11)

 • Profetul Isaia a avut o viziune cu Dumnezeu pe tronul Său: "am văzut pe Domnul şezînd pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două sburau. Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oştirilor! Tot pămîntul este plin de mărirea Lui”! " (Is. 6:1-3)

 • Apostolul Ioan de asemenea L-a privit în viziune pe Dumnezeu și închinarea care I se aduce de către făpturile cerești: „Fiecare din aceste patru făpturi vii avea cîte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinlăuntru. Zi şi noapte, ziceau fără încetare: „Sfînt, Sfînt, Sfînt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!” (Apoc. 4:8)
  „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” (Apoc. 4:11)

 • "Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pămîntul se clatină. Domnul este mare în Sion, şi înalţat peste toate popoarele. Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfînt! ... Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfînt! Căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfînt!" (Ps. 99:1-3, 9)

Dumnezeu cere acelaș standard de sfințnie de la noi: "Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt." (1 Pet. 1:16, Lev. 11:44), pentru că nimic întinat nu poate intra în Cer, în locul prezenței lui Dumnezeu. (Apoc. 21:27)


2. Tu ești păcătos

Păcat înseamnă a călca poruncile lui Dumnezeu, a nu asculta de Dumnezeu. Câteva exemple de păcate includ minciună, curvie, adulter, homosexualitate, viclenie, lăcomie, răutate; pizmă, ucidere, ceartă, înşelăciune, porniri răutăcioase; a fi şoptitori, bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.

Dar păcat nu este numai a face răul, ci și a nu face binele pe care știi să-l faci. (Iacov 4:17)

Toți oamenii s-au născut cu o natură păcătoasă:

 • "Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m'a zămislit mama mea." (Ps. 51:5)

 • "Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s'au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. " (Rom. 3:10-12)

 • "Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." (Rom. 3:23)

Dacă te crezi că ești destul de bun, întreabă-te următoarele: "N-am făcut niciodată niciunul din păcatele scrise mai sus? Am făcut totdeauna binele pe care ar fi trebuit să-l fac? Am trăit întotdeauna după standardul perfect al sfințeniei lui Dumnezeu?"


3. Plata păcatului este moartea

Dumnezeu i-a poruncit lui Adam în grădina Eden: "Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină; Gen 2:17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit." (Gen. 2:16-17). Adam n-a ascultat și a fost izgonit afară din grădina Eden și din prezența lui Dumnezeu. El a murit din punct de vedere spiritual (a fost despărțit de Dumnezeu), și chiar dacă n-a murit fizic în acea zi, totuși declinul fizic și în cele din urmă moartea fizică a început chiar atunci.

"Fiindcă plata păcatului este moartea..." (Rom. 6:23)

Dumnezeu va judeca pe toți oamenii, așa că și tu va trebui să stai în fața Lui și să dai socoteală de tot ce ai făcut Celui ce cunoaște absolut totul:

 • "oamenilor le este rînduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata" (Evr. 9:27)

 • "Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuş lui Dumnezeu. " (Rom. 14:10-12)

Judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă, după adevăr, imparțială, și tot ce ai făcut în ascuns va fi dat la iveală (Rom. 2:2, 5, 11, 16).

Pedeapsa pentru cei găsiți vinovați este să fie aruncați în iazul de foc (cunoscut sub numele de Iad) pentru o eternitate de chin, pe vecie separați de Dumnezeu, fără speranță de a putea vreodată schimba situația (Apoc. 14:11, 20:10).

 • "Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s'a mai găsit loc pentru ele. Rev 20:12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Rev 20:13 Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Rev 20:14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Rev 20:15 Oricine n'a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc. " (Apoc. 20:11-15)

 • "Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua." (Apoc. 21:8)

4. Isus a luat pedeapsa ta asupra Lui

Dumnezeu nu vrea să te pedepsească cu o veșnicie de chin în iazul de foc, pentru că te iubește imens. Dar El e așa de sfânt și drept că nu poate îngădui nimic păcătos sau întinat în prezența Sa, în Cer (Apoc. 21:27). Așa că a pregătit o soluție care satisface în același timp atât dragostea Sa cât și dreptatea Sa: L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, în lume, ca să trăiască o viață fără păcat și să moară ca o jertfă de ispășire pentru păcat.

 • "Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică." (Ioan 3:16)

 • "Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi." (Rom 5:8)

Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatul întregii omeniri, iar apoi a înviat, ceea ce dovedește că a trăit o viață perfect neprihănită și că jertfa Lui a fost acceptată de Dumnezeu.


5. Trebuie să te pocăiești și să crezi în Isus

 • "În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi." (Fapte 4:12)

 • "Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S'a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi" (1 Tim. 2:5,6)

Domnul Isus a luat întreaga pedeapsă pentru păcatul tău, dar ca să te poți bucura de iertarea lui Dumnezeu, trebuie să primești jertfa lui pentru tine prin pocăință și credință în Isus. Dacă accepți, păcatul tău este complet șters și neprihănirea lui Isus îți este atribuită ție, ceea ce înseamnă că Dumnezeu te vede sfânt, exact așa cum Isus este sfânt.

 • "Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului, şi să mărturisim că El a fost rînduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi. Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor." (Fapte 10:42,43)

 • "Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rînduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi..." (Fapte 17:30,31)

A te pocăi înseamnă să-ți pară rău pentru păcatul tău și să te lași de el, în același timp întorcându-te cu fața spre Dumnezeu și ascultând de El.

Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a deschis ochii să vezi cine e Dumnezeu și cine ești tu, sfințenia Lui și păcătoșenia ta, dacă ți-ai dat seama că ești pierdut pe veci fără Isus, pleacă-ți genunchii în fața lui Dumnezeu și roagă-te Lui, în cuvintele tale:

 • mărturisește-ți păcatele, spune-I că-ți pare rău pentru ele și cere-I iertare
 • spune-I că tu crezi că Isus a murit pentru tine și mulțumește-I pentru aceasta
 • cere-I lui Isus să devină Domnul și Mântuitorul tău, să te facă o nouă făptură și să te ajute să trăiești o viață plăcută Lui

Dacă te-ai rugat sincer, ai devenit un copil al lui Dumnezeu, născut din nou prin Duhul Sfânt, iar Dumnezeu îți promite viața veșnică dacă rămâi credincios până la sfârșit.


6. Pașii următori

Următorul pas este să găsești o biserică ce crede Biblia și să fi botezat, așa cum a poruncit Domnul Isus (Mat. 28:19), și așa cum chiar El Însuși ne-a arătat prin exemplul Său personal. Botezul este o mărturie publică a ceea ce s-a întâmplat în viața ta; scufundarea în apă simbolizează faptul că ai murit față de păcat, iar ieșirea din apă simbolizează viața nouă pe care o trăiești acum pentru Dumnezeu.

Acum ești un bebeluș în Hristos. De aici încolo urmează un proces de creștere spirituală care durează toată viața, prin care Dumnezeu vrea să-ți transforme caracterul tot mai mult în asemănarea cu exemplul Domnului Isus pe care ni l-a arătat când a trăit pe pământ printre oameni. Așa cum pentru viața fizică avem nevoie de anumite lucruri (apă, aer, mâncare, etc.), așa avem nevoie de anumite lucruri pentru a putea crește spiritual:

 • citește Biblia și meditează la ceea ce ai citit, apoi străduiește-te să aplici în viața de zi cu zi
 • roagă-te (vorbește cu Dumnezeu)
 • întâlnește-te regulat cu alți credincioși
 • mărturisește și altora - spune-le despre Dumnezeu și ce a făcut El în viața ta.

Dumnezeu să te binecuvinteze din belșug! Dacă acest material ți-a fost folositor, ne-am bucura să ne comunici lucrul acesta.